1. Datele cu caracter personal sunt protejate împotriva dezvăluirii și utilizării de către terți. Acestea sunt utilizate numai pentru trimiterea bunurilor comandate și pentru comunicarea cu clientul.

2. Relațiile juridice și condițiile care nu sunt reglementate în mod expres aici, precum și orice litigii care decurg din nerespectarea acestor condiții sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Codului civil al României. Drepturile cumpărătorului în legătură cu vânzătorul care decurg din Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată, rămân neafectate de aceste condiții.

3. Nici vânzătorul, nici clientul nu vor fi răspunzători pentru întârzierea îndeplinirii obligațiilor sale în aceste condiții, dacă o astfel de întârziere a fost cauzată de „forță majoră” sau circumstanțe care exclud răspunderea, iar această parte are dreptul la o prelungire rezonabilă îndeplinirea obligațiilor sale.

4. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicatiilor electronice IBO s.r.o. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră.

5. Prin acceptarea acestor condiții comerciale în conformitate cu punctul 1.9. cumpărătorul este de acord cu furnizarea de date cu caracter personal către IBO s.r.o. Trenčín cu sediul social la adresa Bratislavská 50, 91105 Trenčín, necesare pentru activitățile sale, în special activităților enumerate în registrul comercial. Cumpărătorul poate revoca în orice moment în scris consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimțământul expiră în termen de o lună de la livrarea revocării consimțământului de către cumpărător către vânzător.

6. Operatorul serverului utilizează serviciile statistice www.google.com/analytics pentru nevoile sale de marketing, care sunt supuse condițiilor de afaceri ale serviciului și asigură protecția datelor obținute în conformitate cu legislația europeană aplicabilă.